Muutosjohtaminen kasvun ajurina

Punda Globalin toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén. Kuva: Reinohoo

Kirjoitus Kauppakamarilehdessä 3/2023.

Minulta usein kysytään, ovatko kaikki johtajat muutosjohtajia. Vastaus on – Kaikki hyvät johtajat ovat, sillä johtaminen on toisten motivointia asetettujen tavoitteiden eteen. Muutosjohtajalla on näkemys luotettavasta visiosta ja tavoista saavuttaa se. Hän pystyy osoittamaan sidosryhmilleen näkymän tulevista odotuksista ja saamaan ympärillä olevat ihmiset ja organisaatiot toimimaan itsenäisesti näiden odotusten tyydyttämisen eteen arjen pienissä sekä suurissa päätöksissä. Oleellista on, miten systemaattisesti muutosjohtaja johtaa ympäristönsä ajattelua kohti uusia toimintamalleja. Strategia ja sen hyvä kommunikointi ovat kaiken A ja O.

Toinen yleinen kysymys on – Miten asettaa strategia, kun markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Vastaus tähän on, että strategia on yrityksen valitsema tapa suhtautua markkinoihin. Se sisältää keinovalikoiman operoida esimerkiksi jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Kaikissa hyvissä strategioissa yksittäiset toiminnot pyritään rakentamaan niin, että niillä on kyky sopeutua markkinatilanteen muutoksiin markkinoinnilla, myynnin ohjauksella, tuotannon ja hankintojen järjestelyllä. Oleellista on, että yrityksen tavoitteellinen rooli markkinoilla ei ole jatkuvassa muutoksessa.

Muutosjohtaja uskoo visioonsa myös silloin, kun muutoksen saavuttaminen ei vaikuta kaikista ilmeisimmältä ja se kyseenalaistetaan useilta eri tahoilta. Vahvuutensa muutosjohtaja saavuttaa vankan tietopohjansa ansiosta. Hän tietää mitä asetettu tavoite tarkoittaa eri sidosryhmille ja markkinoille suhteessa muihin vaihtoehtoihin. Hän myös tiedostaa, että kyseenalaistaminen on ensimmäinen askel omaksumisessa. Siksi hän on innoissaan käydessään haastavaakin dialogia aiheestaan. Visio muuttuu todeksi vain arjen tekojen kautta ja ne vaativat asian sisäistämistä. Muutosjohtaja sparraa tiiminsä toimimaan vision vaatimalla tasolla ja mallintamaan tavoitteen mukaiset prosessit toimintoihinsa. Toimintatapojen ja konkreettisten numeroiden kautta tavoitteet muuttuvat yhteisen pelin säännöiksi ja yhteen hitsaaviksi vaatimuksiksi.

Yrityksen asettamien uusien tavoitteiden ja toimintojen myötä myös markkinoiden tulee omaksua yrityksen edustama tapa ajatella. Tämä ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii aikaa ja pitkäjänteistä perustelua sekä luottamuksen rakentamista. Uuden toimittajan tai toimintatavan käyttöönotto vaatii asiakkaalta vaivannäköä. Muutoksen motivaattorien tuleekin olla niin suuret, että tähän ollaan valmiit ryhtymään. Katsoessaan kansainvälistä toimintaympäristöä ja kasvua Suomea laajemmille markkinoille yritysten on tärkeää omata kyky kasvaa useilla osa-alueilla haastajalle asetettujen vaatimusten tasolle. Hyvä tuote ei yksin riitä. Tarvitaan myös hyvää muutosjohtamista.

Riikka Hackselius-Fonsén on toiminut yli 25 vuotta kansainvälisten brändien ja niiden strategioiden parissa. Hänen perustamansa Punda Global toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa ja Kiinassa. Hackselius-Fonsén on kirjoittanut kolme kirjaa markkinatrendeistä ja muutoksen johtamisesta.

Teksti on osa Export2X – Pk-yritysten kyvykkyyksien kehittäminen kansainvälisille markkinoille -hanketta (S22805), joka saa toimintaansa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea.

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys