Kasvuyhteisö

Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hanke

Kuopion alueen kauppakamari on käynnistänyt EAKR-rahoitteisen1 Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hankkeen (”Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö”; hankekoodi A78661).

Kasvuyhteisön toiminta perustuu maakunnan vahvuuksien lujittamiseen. Euroopan komission työmarkkinakatsauksen (11/2020) tunnistamat resurssit: Pohjois-Savon alueen monimuotoisuus, vahvat kansainvälisen tason vientiyritykset sekä laadukas yliopistokoulutus luovat perustan kasvuyhteisön toiminnalle. Eri koulutusasteilla opiskelevat nuoret (kansainväliset) opiskelijat sekä tutkijatiimit ovat alueellisen kasvun, luovuuden ja uusien innovaatioiden voimavara.

Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hankkeen päätavoitteena on rakentaa maakuntaan elinvoimaista kasvuyrittäjyyskulttuuria. Hanketoiminnoilla tähdätään uusien yritysten perustamisaktiivisuuden kiihdyttämiseen sekä skaalautuvien innovaatioiden määrällisen kasvun tukemiseen. Vahva ylikuntarajainen yhteistyö ja strateginen yhteistyöverkosto tukevat päämäärää alueellisten resurssien kohdentamisesta myös ylikuntarajaisessa kontekstissa.

Hankkeen toiminta keskittyy kahteen päätavoitteeseen:

  1. Tuottaa kestävästi vireää ja omaleimaista pohjoissavolaista kasvuyrityskulttuuria Pohjois-Savon alueelle sekä kiihdyttää uusien startup-yritysten perustamisaktiivisuutta ja tutkimuslähtöisten liikeideoiden syntymistä alueella.
  2. Tukea alueen elinkeinoelämän uudistumista ja potentiaalisten vientiyritysten määrän syntymistä.

Uusien osaajien ja yritysten määrän kasvu korreloi osaltaan myös potentiaalisten kansainvälisen tason vientiyritysten määrän alueellista kasvua. Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö-toimintamallilla edesautetaan alueen yrityspalvelutoimijoiden käynnistämän Export2X – Pk-yritysten kyvykkyyksien kehittäminen kansainvälisille markkinoille -hankemission (kansainvälisten vientiyritysten määrän tuplaaminen vuoteen 2030 mennessä) saavuttamista.

Yrittäjyysmyönteisen kulttuurin kehittyminen sekä nuorten osaaja- ja tutkijatiimilähtöisten innovaatioiden ja liikeideoiden määrän kasvaminen tukevat vientiä ja kestävää kasvua, alueelle suuntautuvien investointien kohdistumista sekä uusien alueellisten startupyritysten ja työpaikkojen syntymistä.

Hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ovat:

  1. Nuoret opiskelijat, osaajat ja tutkijatiimit
  2. Eri vaiheessa olevat kasvuyritykset
  3. Sijoittajat

Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hankkeen tuloksena maakuntaan syntyy omaleimainen kasvuyrityskulttuuri, joka markkinoi ja viestii alueen vahvasta yrittämisen perinteestä sekä kansainvälisestä vientiosaamisesta.

Ski Lift Pitch kasvuyhteisö -toimijamallin juurruttua maakunnassa toimii yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden poikkialainen kasvuyhteisö.

Tulevaisuudessa Pohjois-Savo houkuttelee uusia opiskelijoita, osaajia, startup-yrityksiä ja sijoittajia enenevästi myös kansainvälisesti.

1 Hanke saa toimintaansa Euroopan aluekehitysrahaston tukea. Rahoittajana toimii Pohjois-Savon liitto.

Lisätiedot

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35844 513 2904