Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys

Kohti tulevaisuuden tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartta 2030 -julkaisu asettaa Suomelle tavoitteen TKI-menojen nostamiseksi 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä (2021). TKI-investoinnit ovat avain elinkeinoelämän uudistumiseen, tuottavuuden kasvuun, uuden tiedon ja osaamisen luomiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen.

Pohjois-Savossa on vahvaa TKI-osaamista, joka osaltaan tukee alueen yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua. TKI-investoinnit ovat kasvaneet alueella kumulatiivisesti vuodesta 2017 lähtien, mutta niiden osuus maakunnan bruttokansantuotteesta on kokonaisuudessaan noin 2,29 prosenttia (2021).

Olennaista TKI-tavoitteissa menestymisen näkökulmasta on TKI-tiekartta-tavoitteeseen kirjattu yritysten ja valtion välinen vastinrahamallin toteutuminen. Kokonaisuuteen liittyy yritysten kyvykkyys hyödyntää TKl-rahoitusmalleja liiketoiminnan (kansainvalista) kasvua, uudistumista ja kilpailukykyä aidosti vauhdittavin keinoin. Elinkeinoelämän tunnistamat TKl-toiminnan haasteet, mahdollisuudet ja kehittämistarpeet sekä ehdotus TKl-intensiteetin kasvattamisen keinoista muodostavat uskottavan perustan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintalähtöiselle toimintakehitykselle.

Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys on hanke, joka kartoittaa alueen yritysten TKI-tarpeita ja -mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa relevanttia tietoa siitä, mitä maakunnan yritykset tarvitsevat investoidakseen tulevaisuuden TKI-toimintaan. Hankkeessa tunnistetaan myös kriittiset menestystekijät ja mahdollisuudet, jotka liittyvät yritysten sisäiseen innovaatiojohtamiseen, TKI-prosesseihin ja yhteistyömalleihin. Hankkeen datajohdetut tulokset muodostavat perustan TKI-toimintalähtöiselle kehitykselle, joka vauhdittaa TKI-panostuksia Pohjois-Savossa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Hyötyvaikuttaa välittömästi TKl-myönteisen toimintaympäristön ja toimintatapojen kehittymiseen Pohjois-Savon alueelliset erityispiirteet tunnistaen (elinkeinolähtöinen näkökulma)
  • Nimetä elinkeinoelämän konkreettisia tarpeita, haasteita ja mahdollisuuksia TKl-toiminnan saralla
  • Muodostaa uusia, innovatiivisia verkostomuotoja tavoitteena tukea niin osaamisen kuin liiketoiminnan dynaamista kehittämistä
    -Mallintaa dynaamisia, elinkeinoelämälähtöisiä yhteistyömuotoja yritysten ja oppilaitosten välille
  • Luoda malleja yritysten TKl-osaamisen ja innovaatiojohtamisen kehittämiselle
  • Edistää Pohjois-Savon elinkeinoelämän kilpailukykyistä kansainvälistymistä

Yhteistyössä kanssasi tulevaisuuden TKI-toimintaa rakentaa hanketta organisoiva Kuopion alueen kauppakamari. Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys -hanke (hankekoodi A91005) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Rahoittaja: Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätiedot:

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35840 513 2904

Elina Piipponen

SERVICE COORDINATOR

+358 44 491 4120

Outi Niskanen

Outi Pasanen

COMMUnications and marketing specialist

+35840 513 2905