Osaajasisällöt

Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024 – Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä

Kuopion alueen kauppakamari toteuttaa OLVI-säätiön tuella Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024 – Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä –hankkeen. Tavoitteena on tukea kestävästi ja osaajalähtöisesti vireän ja omaleimaisen kasvuyrityskulttuurin rakentumista maakuntaan. Hanketoiminnoilla kiihdytetään opiskelijalähtöisten uusien startup-yritysten perustamisaktiivisuutta sekä oppilaitoslähtöisten liikeideoiden syntymistä. Hankkeella tuetaan alueen elinkeinoelämän uudistumista ja potentiaalisten vientiyritysten määrän syntymistä. 

Hankkeen osatavoitteita ovat muun muassa: 

1) Yrittäjämyönteisen kasvuyrityskulttuurin rakentaminen ja opiskelijoiden rohkaiseminen yrittäjyyteen 

2) Osaajien osallisuuden ja kuuluvuuden kokemusten tukeminen alueellisten menestystarinoiden kautta 

3) Uusien ideoiden, innovaatioiden ja startup-yritysten syntymisen tukeminen 

4) Alueen vahvan teollisuusperinnön ja kansainvälisen vientiosaamisen esiin nostaminen 

Hankkeen opiskelija- ja osaajakohdennetut sisällöt on suunniteltu edesauttamaan nuorten ja opiskelijoiden työelämään juurtumista Pohjois-Savon alueella. Hanketoiminnot kohdistuvat nuorille opiskelijoille suunnattuihin toiminnallisiin yrittäjyys- ja innovaatiotoimintoihin, jotka tukevat osaltaan nuorten opinnoissa menestymistä, jatko-opintoedellytyksiä sekä työelämään sijoittumista.  

Tavoitteena on, että hanketoiminnot kehittävät konkreettisesti sekä opinnoissa että työelämässä tarvittavia ajattelun ja käytännön taitoja. Tavoitteena on, että yhä useampi pohjoissavolainen nuori kasvaa rohkeaksi, luovaksi ja kansainväliseksi tulevaisuuden osaajaksi, jolle kotiseudulle kiinnittyminen ja työllistyminen näyttäytyvät houkuttelevina tulevaisuuden vaihtoehtoina. 

Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024 – Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä –hankkeen hanketoimintoja toteutetaan kolmen sisältöpainopisteen keinoin: 


1. Osaajamatchmaking – työelämäkonsepti
Tavoitteena on yhdistää nuori tai opiskelija hänelle sopivaan alueen yritykseen suorittamaan koulu- tai työtehtäviä, jotta tulevaisuuden ammattilaiset työllistyvät jatkossa pohjoissavolaisiin yrityksiin. Osaajamatchmaking-konseptilla tarjotaan käytännön vinkkejä, yrityksiltä annettavaa suoraa palautetta sekä vertaisoppimisen paikkoja kanssaopiskelijoilta.

2. Student Track – ideakilpailu on erityisesti toisen asteen opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoille suunnattu ideakilpailu. Student Track – ideakilpailun tavoitteena on kannustaa luovaan ajatteluun ja yritteliäisyyteen. Ideana on, että nuoret valmistautuvat joko yksin tai yhdessä liikeidean, ideakonseptin tai innovatiivisen ratkaisun esiteltäväksi Student Track -finaalissa, joka huipentuu maakuntamme merkittävimmässä kasvuyritystapahtumassa Tahko Ski Lift Pitchissä. Finaalikilpailussa liikeideoita ja ideakonsepteja arvioivat organisaatioiden edustajat. Ennen finaalikilpailua nuoret ja opiskelijat voivat hioa liikeideaansa ja esiintymistaitojaan valmentavissa työpajoissa ja tilaisuuksissa. Student Track – innovaatiopolku kehittää nuorten luovaa ja työelämälähtöistä ajattelua sekä tukee tätä kautta myös opinnoissa menestymistä. 

3. Pohjoissavolaiset menestystarinat -viestintämallin tavoitteena on kytkeä nuorten ja opiskelijoiden ääni osaksi kasvuyhteisöä sekä koko maakunnan markkinointia ja viestintää. Tarinat lisäävät alueellista moninaisuutta sekä elävöittävät kotiseudun imagoa nuorten kiinnostuksen kohteista käsin. 

Hankesisältöjä toteutetaan tiiviillä yhteistyöllä alueen oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä teemme mm. Business-Center Pohjois-Savon, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston kanssa.  

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Oona Pappila

Projektityöntekijä

044 744 7177

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35844 513 2904

*Pohjois-Savon kasvuyhteisö 2022–2024 – Kansainvälistyvät osaajat ja kasvuyritykset Pohjois-Savon tulevaisuuden kilpailutekijöinä -hanketta rahoittaa OLVI-säätiö.