Vihreä siirtymä ja vastuullisuus kestävän kasvun ajureina – Pohjoissavolaisten pk-yritysten kansainvälistyminen ja muuntuminen tärkeä osa globaalia kestävyysmurrosta

Aija Bärlund

Maailmanlaajuinen paine ja kysyntä uusille kestäville innovaatioille ja ratkaisuille kasvaa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vauhdittavat kysyntää esimerkiksi fossiilittomien energiaratkaisujen saralla. Kestävyyssiirtymän vaikutukset tulevat näkymään myös pohjoissavolaisissa yrityksissä lähitulevaisuudessa, kun osaaminen vihreään siirtymään liittyvistä riskeistä ja liiketoimintamahdollisuuksista kasvaa. 

”Kansainväliset hiilineutraalisuustavoitteet luovat valtavat puhtaan teknologian ilmastoinnovaatioiden markkinat Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Suomalaisyrityksillä on loistava mahdollisuus onnistua ja ottaa osuutensa näiltä miljardien eurojen globaaleilta markkinoilta”, taustoittaa kasvu- ja kansainvälistymiskonsultti Aija Bärlund markkinamurroksen synnyttämiä mahdollisuuksia.

Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelma Green Deal tavoittelee Euroopan laajuista ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomen Valtiovarainministeriö on asettanut tavoitteeksi nostaa Suomi maailman kärkimaaksi mm. vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Keskeinen osa kansallista tavoitetta on myös energiatehokkuuteen ja fossiilittomaan liikenteeseen, lämmitykseen ja teollisuuteen panostaminen. 

Kansallisella tasolla on jo nyt nähtävissä rahoitusinstrumenttien ja kuluttajien ohjaavan yrityksiä muuntumaan kohti kestävämpiä ratkaisuja. Vastuullisuuden ja vihreän siirtymän mahdollisuudet voivat muodostua käänteentekeviksi yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamisessa. 

”Pohjois-Savossa viennin kivijalan muodostavat edelleen suuret teollisuuden kasvuyritykset. Arvoketjujen kautta regulaatio ohjaa myös mukana olevia pieniä ja keskisuuria paikallistoimijoita voimakkaasti ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten äärelle. On erityisen tärkeää, että kotimaista tai globaalia kasvua tavoittelevat yritykset tarttuvat nyt vastuullisuuden teemoihin välttääkseen lähitulevaisuuden mahdolliset kaupanesteet”, sanoo Kuopion alueen kauppakamarin kasvu- ja kansainvälistymispäällikkö Tiina Hartikainen.  

Kansainvälistyvälle yritykselle vastuullisuus ja liiketoiminnan kehittäminen kestävämmäksi voivat tuottaa kilpailukykyä. Asiakasarvoa synnyttävät korkean jalostusasteen tuotteet ja vientiin tähtäävät kokonaispalvelut avaavat maailmanlaajuisia kasvumahdollisuuksia. Kasvu- ja kansainvälistymiskonsultti Aija Bärlund kuuluttaa yritysten tarvetta arvioida omaa liiketoimintaa markkinoiden näkökulmasta: 

”Green Deal on Euroopan kunnianhimoinen kasvuohjelma, joka mahdollistaa ja pakottaa bisnekset muuntumaan kestävämmiksi, vähähiilisemmiksi ja vastuullisemmiksi. Yrityksen pitää pystyä kertomaan asiakkailleen, työntekijöilleen, sijoittajilleen ja sidosryhmille, mitä yrityksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki ovat ja miten niitä aiotaan parantaa. Vastuullisuus ei ole enää vaihtoehto. Se on uusi normaali, bisneksen elinehto. Kun ennen sijoittajat etsivät Cleantech -kohteita, nyt kuumaksi teemaksi on noussut Climate Tech.”

Aluetaloudellisesti Pohjois-Savon suuret vientiyritykset yhdessä ketterien startup- ja pk-yritysten kanssa voivat raivata murroksessa tietä.  

”Ketterät startupit ovat disruption moottori etenkin etabloituneille vientiyrityksille. Startup-yritysyhteistyön keinoin kasvuyritysten sisäisiä TKI-prosesseja voidaan vauhdittaa, mikä vuorostaan palvelee talouden rakennemuutoksiin mukautumista. Kauppakamarina haluamme tukea yritysten ja elinkeinoelämän kestävää uudistumista ja elinvoimaisuutta”, kertoo Tiina Hartikainen kauppakamarilta.  

Kuopion alueen kauppakamarin Export2X-vientiohjelman seuraavassa valmennuksessa nostetaan esiin, kuinka vihreä siirtymä voi rakentaa kansainvälistyvälle yritykselle kilpailukykyä. Asiakkaille arvoa tuottaville korkeamman jalostusasteen tuotteille ja kokonaispalveluratkaisuille nähdään viennissä kasvavaa kysyntää. Export2X-valmennuksessa halutaan muistuttaa kansainvälistyviä yrityksiä arvioimaan omaa liiketoimintaa entistä painokkaammin markkinoiden näkökulmasta.   

Kuopion alueen kauppakamari toteuttaa osana Export2X-valmennusohjelmaa kaikille avoimen maksuttoman tilaisuuden ma 31.10.2022 klo 14.30 – 16.00. Vastuullisuus ja vihreä siirtymä kansainvälistyvän yrityksen strategiassa ja toiminnassa -tilaisuudessa on puhumassa kasvu- ja kansainvälistymiskonsultti Aija Bärlund.  

Ennen avointa tilaisuutta toteutetaan Export2X-valmennus, johon voi ilmoittautua mukaan oheisen linkin kautta: https://kuopiochamber.fi/export2x-vientiohjelma-ilmoittautumislomake/

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
Tiina Hartikainen 
kasvu- ja kansainvälistymispäällikkö 
Kuopion alueen kauppakamari 
tiina.hartikainen@kuopiochamber.fi 
p. 044 513 2904 

Aija Bärlund on työskennellyt mm. kasvu- ja kansainvälistymiskonsulttina auttaen lukuisia suomalaisia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja tehostamaan toimintaansa erityisesti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.Bärlundilla on monipuolinen liiketoiminta- ja liikkeenjohdon konsultointitausta, minkä lisäksi hän on työskennellyt kansainvälisissä johtoryhmissä ja hallituksissa. Bärlundin loppuvuodesta julkaistava teos: ”Vastuullinen hallituksen jäsen” ja aiemmin julkaistu ”Ilmastouudistajat – kohti puhtaampaa maailmaa ja parempaa bisnestä” (Alma Talent, 2022) käsittelevät myös vihreää siirtymää ja vastuullisuutta kansainvälistyvän yrityksen strategiassa ja toiminnassa. 

Tilaisuus on osa Kuopion alueen kauppakamarin REACT-EU-rahoitteista Export2X – Pk-yritysten kyvykkyyksien kehittäminen kansainvälisille markkinoille -hanketta. Rahoittaja: Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Export2X-vientiohjelma toteuttaa Kuopion alueen Export2X-missiota, jonka tavoite on pohjoissavolaisten vientiyritysten määrän tuplaaminen vuoteen 2030 mennessä. Kuopion alueen kauppakamarin kumppaneita Export2X-missiossa ovat Team Finland -verkosto, Business Finland, Ulkoministeriö, Finnvera, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Pohjois-Savon liitto, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry, Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Savon Yrittäjät, Kuopio Health, Business Kuopio, Varkauden Navitas Yrityspalvelut, Iisalmen kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Business Center Pohjois-Savo, Kehitysyhtiö SawoGrow, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Export2X-vientiohjelma perustuu  Pohjois-Savon vientipolku -julkaisuun, joka tuotettiin Pohjois-Savon tiekartta vientiyritysten määrän lisäämiseksi -selvityshankkeen (2021) tuloksena yhteistyössä alue- ja verkostotoimijoiden kanssa. 

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 980 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Vihreällä siirtymällä haetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarjojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Vastuullisuus, Export2X