Kauppakamari kiihdyttämään TKI-toimintaa


Kuopion alueen kauppakamarissa käynnistyy Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys -hanke. Kauppakamari selvittää hankkeessa maakunnan yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan lähitulevaisuuden suunnitelmia. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa yritysvetoista TKI-toimintaa ja alueellisten TKI-investointien määrää.

Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa TKI-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä (Valtioneuvoston Kansallinen TKI-tiekartta 2030). Pohjois-Savossa TKI-investoinnit ovat kasvaneet kumulatiivisesti vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2021 TKI-investointien määrä Pohjois-Savossa oli n. 2.29 % maakunnan bruttokansantuotteesta.

Kuopion alueen kauppakamarin TKI-hankkeen tavoitteena on edistää TKl-myönteisen toimintaympäristön kehittymistä ja siten kasvattaa maakunnan TKI-investointien määrää kohti kansallista tavoitetta. TKI-toiminta mahdollistaa elinkeinoelämän uudistumista luoden uusia ratkaisuita ja innovaatioita, jotka lisäävät kilpailuetua ja tuottavuutta.

Hankkeessa selvitetään maakunnan yritysten TKI-investointisuunnitelmia ja tehdään analyysi maakunnan TKI-toimintaympäristöstä. Hankkeen avulla tunnistetaan elinkeinoelämän TKI-tarpeita ja niihin liittyviä haasteita sekä nimetään konkreettisia ratkaisuehdotuksia TKl-toiminnan intensiteetin parantamiseksi.

Kauppakamarien alkuvuonna toteuttamasta talouskyselystä käy ilmi, että noin kolmanneksessa yrityksissä ei investoida tutkimukseen ja kehittämiseen. Tutkimuslaitokset potentiaalisena yhteistyökumppanina tunnistaa vain 6,2 % kyselyyn vastaajista.

”Pohjois-Savossa toimii tällä hetkellä kymmenen valtiollista tutkimuslaitosta alueen korkeakoulu- ja oppilaitostoimijoiden lisäksi. Kutsumme hankkeen aikana koolle innovaatioverkoston parantamaan tämän osaamispotentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä. Uskomme, että investoimalla TKI-toimintaan parannetaan alueemme yritysten globaalia kilpailukykyä”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin kasvujohtaja Tiina Hartikainen.

Kauppakamarin koolle kutsumaan innovaatioverkostoon osallistuu alueella toimivien tutkimus- ja oppilaitosten lisäksi keskeisiä kansallisia TKI-toimijoita, kuten pääomasijoittajia, IPR-asiantuntijoita, rahoittajia sekä kunta- ja yritysedustajia. Verkostotoiminnan yhtenä tavoitteena on terävöittää TKI-palvelujen elinkeinoelämälähtöisyyttä yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa.

”Keskeisenä vaikuttajana kauppakamarille on luontevaa toimia koollekutsujana ja alustana uusien elinkeinoelämälähtöisten TKI-yhteistyömallien kehittämiselle. Kauppakamarissa näemme, että TKI-investoinnit ovat avain alueemme profiloitumiselle vetovoimaisena korkean osaamisen keskittymänä”, Hartikainen jatkaa.

Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys -hanke käynnistyy TKI-toimintaympäristöanalyysillä, johon sisältyy yritysjohdolle suunnattu TKI-investointisuunnitelmakysely. Hankkeen aikana tuotetaan palvelumallinnokset yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten välisestä yhteistyömallista sekä laaditaan osaamiskartta yritysten sisäiseen innovaatiojohtamiseen.

Pohjois-Savon elinkeinoelämän TKI-toimintaympäristöselvitys -hanke (hankekoodi A91005) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Rahoittaja: Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Kuopion alueen kauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta menestymme paikallisesti sekä kansainvälisesti. Kauppakamarin 950 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää. Kuopion alueen kauppakamarin uuden Kasvu³-strategiakauden tavoitteena on houkutella maakuntaan merkittävä määrä uusia investointeja.

Lisätietoa ja yhteydenotot:

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35844 513 2904

Kategoriat:Osaaminen, TKI