Kauppakamari julkaisi yhteistyössä Team Finland -verkoston toimijoiden kanssa Pohjois-Savon vientipolun työkaluksi yrityksille

Kuopion alueen kauppakamarin tavoitteena on tuplata vientiyritysten määrä Pohjois-Savossa vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen pohjalta syntyi Pohjois-Savon Vientipolku -julkaisu konkreettiseksi työkaluksi yrityksille.

Kuopion alueen kauppakamari julkaisi yhteistyössä Team Finlandin ja aluetoimijoiden kanssa Pohjois-Savon Vientipolun helpottaakseen yritysten kansainvälistymistä. Vientipolku toimii ennen kaikkea työkaluna kansainvälistyville yrityksille. Julkaisu sisältää muun muassa neuvoja yrityksen vientiprosessin suunnittelun tueksi ja kokoaa yhteen eri tahojen tarjoamia yrityksille suunnattuja palveluja viennin tueksi. Vientipolun avulla pyritään edistämään yritysten vientiosaamista ja löytämään oikeaan palveluun oikea-aikaisesti sekä selkeyttämään eri toimijoiden roolia ja palveluita kansainvälistymisen eri vaiheissa. Julkaisun lähteenä on käytetty Team Finlandin ja MTK:n Elintarvikealan vientipolku -julkaisua.

”Pohjois-Savossa Team Finland-alueverkoston yhteistyöllä on pitkä historia viennin edistämisessä ja pk-yritysten kansainvälisen kasvun kiihdyttämisessä. Laajassa yhteistyössä rakennettu Pohjois-Savon vientipolku auttaa yritystä löytämään oikeat kasvun ja kansainvälistymisen palvelut oikeaan aikaan sekä hahmottamaan niitä kohtia ja kysymyksiä, joita kansainvälistyvän yrityksen on käytävä läpi kohti menestyksekästä ulkomaankauppaa”, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen Team Finland-kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Markku Koponen.

Pohjois-Savon vientipolun taustalla on kauppakamarin strateginen tavoite tuplata vientiyritysten määrä Pohjois-Savon alueella vuoteen 2030 mennessä. Tavoite kantaa nimeä Export2X -missio. Pohjois-Savon liiton vuonna 2015 teettämän kasvuyritysselvityksen mukaan maakunnassamme on kansainvälistyviä kasvuyrityksiä yhteensä noin 250. Vastaava luku ilmenee Tullin tilastoista (2020), jonka mukaan Pohjois-Savossa on n. 250 tavaravientiä harjoittavaa yritystä EU:n ulkopuolelle. Tilastokeskuksen mukaan (2020) EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla toimivien tavaravientiyritysten määrä Pohjois-Savossa on noin 440 yritystä.

”Olemme rakentaneet tavoitteemme lähtökohdista, joihin yhteisesti on realistista pyrkiä. Export2X -missiossa tavoittelemme maakuntaan 250 uutta vientiyritystä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on saattaa vuosittain 30 pohjoissavolaista yritystä vientipolulle vuodesta 2022 lähtien”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.  

Mission toteuttaminen aloitettiin kuluvana vuonna yhdessä kolmenkymmenen pilottiyrityksen kanssa. Pilottiohjelman aikana mukana olevien yritysten vientiosaamista analysointiin ja tunnistettiin yritysten osaamiskapeikot. Pilottiohjelman pohjalta syntyi Pohjois-Savon vientipolku.

”Tavoitteenamme on rakentaa Pohjois-Savon alueelle vahva kansainvälistymisen kulttuuri. Jatkossa on tärkeää tehdä yhä syvempää yhteistyötä eri toimijoiden välillä potentiaalisten vientiyritysten tunnistamisessa, saattamisessa mukaan vientipolulle ja kasvamaan tulevaisuuden kärkiyrityksiksi”, Savolainen summaa.

Pohjois-Savon Vientipolku rakennettiin osana Export2X-tiekarttatyötä yhteistyössä Pohjois-Savon Team Finland – ja yrityspalveluverkoston kanssa. Työ toteutettiin kokonaisuudessaan Pohjois-Savon tiekartta vientiyritysten määrän lisäämiseksi -hankkeessa 1.1.-30.11.2021. Hankkeen päätoteuttajana toimi Kuopion alueen kauppakamari ja rahoittajana EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätiedot

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Osaaminen