Mitä listautuminen tarkoittaa yrityksen päivittäiselle toiminnalle ja henkilökunnalle?

Viime vuosien monet menestyneet listautumiset (IPO) ovat kääntäneet yhä useamman yrittäjän katseet pörssiin. Olisiko listautuminen sopiva vaihtoehto kerätä kasvupääomaa tai tehdä exit?

Pörssin kautta yhtiö voi laajentaa omistuspohjaansa ja osakkeesta tulee likvidimpi. Osakkeelle saadaan myös jatkuvasti ja läpinäkyvästi määräytyvä hintalappu. Tämä mahdollistaa osakkeiden hyödyntämisen maksuvälineenä esimerkiksi yrityskauppatilanteessa. Mutta miten listautuminen vaikuttaisi yrittäjän rooliin omistajana? Millainen vaikutus listautumisella on yhtiön hallintoon?

Kasvuyrityksessä omistajuus, hallitustyöskentely ja operatiivinen johtaminen usein ovat samojen henkilöiden käsissä. Listautumisprojektin yhteydessä nämä alkavat yleensä eriytyä samalla kun hallituksen kokoonpanoa sekä johdon sitouttamista ja palkitsemista tarkastellaan erilaisesta näkökulmasta. Yrittäjän on listautumisen yhteydessä pohdittava omaa rooliaan jatkossa – jatkaako operatiivisessa johdossa vai ohjaako strategiaa hallituksesta käsin.

Yrittäjiä ja johtoa motivoi usein myös tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattaminen. Esimerkiksi kilpailtaessa työvoimasta listayhtiöstatus voi olla se tekijä, jolla yritys erottuu kilpailijoistaan. Listayhtiöihin kohdistuvan sääntelyn ja valvonnan takia pörssilistaus koetaan myös eräänlaisena laatuleimana, ja listautuneet yritykset ovat kertoneet sen helpottaneen yhteistyötä esimerkiksi ulkomaisten asiakkaiden tai toimittajien kanssa.

Mitä listautuminen tarkoittaa yrityksen päivittäiselle toiminnalle ja henkilökunnalle? Pörssiin siirtyminen on monelle kasvuyhtiölle myös iso askel, joka muuttaa yhtiön toimintaa ja hallinnointitapaa. Joskus kuulee kysyttävän myös, mitkä ovat minimivaatimukset, joilla pörssiin pääsee. Saatetaan myös ajatella, että ”byrokratian vaatimukset” täyttyvät, kun oikeanlaiset dokumentit on laadittu.

Olennaista ei kuitenkaan ole politiikkojen määrä ja sanojen paljous vaan toimintatapojen kriittinen tarkastelu: paperit pöytälaatikossa eivät varmista yrityksen kykyä toimia. Kun prosessit ovat kunnossa, niiden kuvaaminen syntyy pienellä vaivalla. Yksityisellä omistajapohjalla toimineessa kasvuyhtiössä listautuminen onkin usein myös hallinnon ja talousraportoinnin laatuprojekti.

Pörssiyhtiöiltä vaadittujen käytäntöjen takana on tavoite varmistaa raportoinnin luotettavuus ja toiminnan läpinäkyvyys. Nämä yhdessä hallintotapaa koskevien suositusten kanssa tähtäävät viime kädessä omistaja-arvon maksimointiin.

Omistaja-arvon maksimointi on useimpien yritysten toiminnan perusperiaate. Listautumisen yhteydessä tehtävä kehitystyö palveleekin siten parhaimmillaan myös liiketoimintaa ja yrityksen kasvattamista edelleen.

Miten yhtiö voi arvioida ja kehittää valmiuksiaan toimia listattuna yhtiönä?

Tyypillisesti listautumisvalmiuksien kartoitus eli “IPO readiness” tai “Pre-IPO study” tehdään vähintään 6-12kk ennen suunniteltua listautumista. Mutta mitä aiemmin, sitä paremmin ja enemmän aikaa johdolle jää valmiuksien rakentamiselle. Varhaisemman vaiheen listautumisvalmiuksien kartoitus räätälöidään yhtiön tavoitetaso ja nykytila huomioiden. EY käyttää kartoituksen viitekehystä, mikä pohjautuu Suomessa listayhtiöihin kohdistuviin vaatimuksiin ja suosituksiin sekä listautumisessa edellytettyyn laadulliseen arviointikriteeristöön. Kartoituksen tavoitteena on kuvata ne yhtiön kriittiset osa-alueet, joita kehittämällä ja tukemalla varmistetaan onnistunut listautuminen kaikkien sidosryhmien näkökulmasta.

Kartoituksen konkreettiset havainnot ja toimenpidesuunnitelma listautumisvalmiuksien saavuttamiseksi lisäävät luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä, kun johto kommunikoi sidosryhmille. Listautumistarinan luomisessa voidaan hyödyntää kartoituksessa esiin nousseita vahvuustekijöitä ja kokonaisvaltainen näkemys yhtiön nykytilasta auttaa realistisen listautumisaikataulun laadinnassa. Toimivaksi havaittu viitekehys ja tiimimme vankka kokemus tarjoavat varmuutta johdolle tehokkaan listautumishankkeen toteutukseen ja valmiuksien rakentamiseen.

Hyvin tehty kartoitus toimii paitsi yrittäjän tai yhtiön työkaluna rakentaa valmiuksia, myös pohjana sääntömääräiselle IPO due diligence-raportille, jos hanke etenee toteutusvaiheeseen eli listautumiseen. Valmiuksien kartoitus ja konkreettinen toimenpidesuunnitelma tukevat yhtiötä sen raportoinnin ja hallinnon kehittämisessä vaikkei yhtiö lähtisi toteuttamaan listautumista esimerkiksi muissa mahdollisissa transaktioissa.

Listautumisvalmiuksien kartoituksen hyödyt:

  • Ulkopuolinen, luotettava näkemys yhtiön prosessien ja raportoinnin nykytilasta
  • Mahdollisten ongelmien ja haasteiden tunnistaminen ja niihin varautuminen ajoissa
  • Konkreettinen työkalu valmiuksien luomiseksi toivotussa aikataulussa
  • Tehokas myöhemmän vaiheen IPO due diligence prosessi
  • Mahdollisuus hyödyntää tehtyjä havaintoja yrityskauppatilanteessa
  • Vaatii verrattain vähän johdon työaikaa
  • Havaintojen pohjalta tehty kehitystyö palvelee yritystä ja sen kasvua, vaikka IPOa tai yritysjärjestelyitä ei tehtäisikään

EY IPO-neuvonantajana:

Olemme toimineet neuvonantajana yli 25 toteutuneessa suomalaisessa listautumisessa vuosina 2015-2022 sekä lukuisissa varhaisen vaiheen listautumiskartoituksissa. Olemme olleet mukana myös dual-track-prosesseissa, joissa yhdistetyn listautumis- ja myyntiprosessin jälkeen on päädytty yrityskauppaan.

Meillä on kokonaisvaltainen ymmärrys ja vahva kokemus listautumisten valmistelusta ja toteuttamisesta sekä viimeisin tietämys Pörssin ja finanssivalvonnan asettamista säännöksistä.

Laaja IPO-palvelutarjontamme kattaa esimerkiksi taloudellisen neuvonannon IPO:n toteutuksessa, IPO due diligence palvelut, käyttöpääoma-analyysin, IFRS-konversion, laki- ja veropalvelut sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät palvelut. EY Advisor Oy on myös Nasdaq Suomen valtuuttama Hyväksytty Neuvonantaja (Certified Advisor).

Päivi Pakarinen (Associate Partner, IPO Leader) vastaa EY Suomen listautumis-palveluista. Hänellä on mittava kokemus listautumisprosesseista, alkaen IPO readiness –kartoituksista aina listautumisen toteuttamiseen. Hän on tehnyt pitkän uran myös yritysjärjestelyiden parissa ja toiminut lisäksi tilintarkastustehtävissä EYllä. Päivi on toiminut neuvonantajana kymmenissä listautumisissa niin pörssilistalle kuin First North Growth Marketiin, ja tukenut lukuisia asiakkaita IPO readiness –kartoituksissa ja valmiuksien rakentamisessa.

Jutta Rytilahti toimii Managerina EY:n Transaction Diligence tiimissä Helsingissä. Hän on erikoistunut listautumisprojekteihin yritysjärjestelyiden ohella. Jutalla on kokemusta myös ulkoisen laskennan ja raportoinnin kehittämisestä. Hän on avustanut useita yrityksiä listautumisvalmiuksien kartoituksissa sekä listautumisissa.

KHT Elina Laitinen (Partner, Itä-Suomen aluejohtaja) toimii listayhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana ja KHT Soile Antikainen (Senior Manager, Kuopio) toimii useamman listayhtiön tilintarkastustiimin vetäjänä. Elinalla ja Soilella on pitkäaikainen kokemus tilintarkastuksesta ja due diligence -toimeksiantojen tekemisestä.

Kauppakamari kutsuu: Pre IPO Studies 20.1.2022 Kuopio

Tilaisuudessa saat kattavan kuvan IPO readinessin eli listautumisvalmiuksien eri osa-alueista. Kuulet myös IPO readiness -prosessin keskeisistä vaiheista ja kartoituksesta johdon työkaluna yrityksen toimintojen kehittämisessä. Listautumisen asiantuntijat jakavat myös tuoreita kokemuksia IPO-prosesseista.

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä!